Serdecznie zapraszamy na wykłady:

Wyłączanie elektrowni przez Internet. Studium przypadku z wojny ukraińsko-rosyjskiej

Mirosław Maj, Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Naruszenia prywatności i tajemnicy korespondencji pracownika w Internecie

Artur Piechocki, APLAW


Data:  10 maja 2016 r. – godz. od 17.30 – 19.30.

Miejsce:  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa


Prelegenci:

Mirosław_Maj

Mirosław Maj – Prezes, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Mirosław Maj od 2010 r. jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Jest członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szega BBN. Współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony infrastruktury krytycznej. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na UJ, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach, w tym propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP.

W 2012, 2013, 2014 i 2015 roku koordynował pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.

Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study.


 Artur_Piechocki

Artur Piechocki Radca Prawny, APLAW

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych.
Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Na co dzień współpracuje także z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutem Kościuszki w Krakowie.
Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.

Opis tematyki wydarzenia:
BLOK 1:
  • Od wielu lat dobiegają do opinii publicznej informacje na temat cyberataków nakierowanych na infrastrukturę krytyczną. Atak jaki miał miejsce na system energetyczny Ukrainy w grudniu 2015 roku uznany został za przełomowy w tej dziedzinie. Eksperci z amerykańskiego CERT-u dla infrastruktury krytycznej, po badaniach przeprowadzonych na Ukrainie, potwierdzili przypuszczenia o bezpośrednim związku pomiędzy atakiem z sieci a brakami w dostawie prądu. W prezentacji przedstawiony będzie ten przypadek i opinie na temat na ile tego typu przypadki mogą stać się powszechne.

BLOK 2:

  • Temat dotyczy ochrony ogólnie pojętej sfery prywatności, szczególnie pracownika, podczas korzystania z elektronicznych sposobów komunikacji i przetwarzania informacji. Sfera prywatności rozumiana będzie szeroko, jako obejmująca zarówno ochronę danych osobowych, jak i tajemnicę korespondencji. Omówione zostanie również zagadnienie wyważenia interesu pracodawcy i pracownika w kontekście prywatności.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne!

Facebook